Číslo hlasovania: 1459
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o odpustenie sankcie za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2004 – DANUBIUS, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zníženie pokuty pre DANUBIUS, spol. s r.o. za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2004 na sumu 20 tis. Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: