Číslo hlasovania: 1460
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu racionalizačných opatrení v školstve v oblasti originálnych kompetencií


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno na školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity – originálne kompetencie – v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2005 na strane príjmov a výdavkov o finančné prostriedky vo výške 322.701,- Sk z rezervného fondu Mesta Komárno na realizáciu racionalizačných opatrení v oblasti predškolskej výchovy v meste Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 



Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: