Číslo hlasovania: 1461
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k ponuke spoločnosti HEIZER OPTIK, s.r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

   so zámerom na realizáciu výstavby teleinformačnej siete FTTH v meste Komárno spoločnosťou HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská, IČO: 36 241 971, s podmienkou, že realizácia projektu prebehne bez finančnej spoluúčasti mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: