Číslo hlasovania: 1462
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k projektu „Komplexnou inšpiráciou na strednú školu“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   realizáciu a spoluúčasť mesta Komárno na projekte „Komplexná inšpirácia na strednú školu“ v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje – Opatrenie „Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach“ v rokoch 2006-2008 nasledovne:

celkové náklady na projekt 5.263.158,- Sk z toho požadovaná dotácia od SORO 5.000.000,- Sk spoluúčasť mesta vo výške 5% z celkových nákladov 263.158,- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   premietnuť spoluúčasť do návrhu rozpočtu mesta Komárno v rokoch 2006 - 2008 v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: