Číslo hlasovania: 1463
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity – originálne kompetencie – v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2005 na strane výdavkov o finančné prostriedky vo výške 12.800 tis. Sk v nasledovnom členení:

položka 610 Mzdy vo výške 7.476 tis. Sk, položka 620 Odvody vo výške 2.269 tis. Sk, položka 630 Tovary a služby vo výške 3.055 tis. Sk,

z rezervného fondu Mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: