Číslo hlasovania: 1464
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o pridelenie finančných pre Cvičnú základnú školu Univerzity J. Selyeho s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č. 39


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zvýšenie rozpočtu Cvičnej základnej školy Univerzity J. Selyeho Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 na rok 2005 na strane bežných výdavkov o finančné prostriedky vo výške 529.920,50 Sk na úhradu nevyplatených faktúr – záväzkov za rok 2003 z dotácie od Ministerstva školstva SR,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: