Číslo hlasovania: 1465
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov pre Základnú školu s VJM Komárno, Ul. práce č. 24


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu Základnej školy s VJM Komárno, Ul. práce č. 24 na rok 2005 na strane bežných výdavkov o finančné prostriedky vo výške 98.000,- Sk z dôvodu delimitácie Základnej školy s VJM Komárno – Kava, Ul. hlavná č. 33, z dotácie od Ministerstva školstva SR,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: