Číslo hlasovania: 1466
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti Útvaru hlavného kontrolóra


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zvýšenie rozpočtu Útvaru hlavného kontrolóra na rok 2005 o finančné prostriedky vo výške 160.678,- Sk na položke 630 – tovary a služby, z rezervného fondu mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: