Číslo hlasovania: 1467
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti KOMVaK, a.s. na opravu strechy a balkóna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 na strane výdavkov o finančné prostriedky vo výške 398.246,- Sk na investičnú akciu – oprava strechy a balkóna administratívnej budovy na Ul. E.B.Lukáča 25, z rezervného fondu mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: