Číslo hlasovania: 1468
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na riešenie situácie v obchodnej spoločnosti COM-VARGAS spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. odkúpenie nehnuteľného majetku v mestskom parku Anglia, pozemku p.č. 967/2, 967/3 a 968, budovy na tomto pozemku v k.ú. Komárno, od obchodnej spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o. za kúpnu cenu 7.000.000,- Sk,
  2. v nadväznosti na realizáciu odkúpenia nehnuteľného majetku v zmysle bodu A/ tohto uznesenia odpredaj obchodného podielu Mesta Komárno v obchodnej spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o., pre spoločníka Juraja Vargu za cenu zodpovedajúcu výške vkladu Mesta Komárno, t.j. 66.000,- Sk, s podmienkou, že spoločník Juraj Varga ani spoločnosť COM-VARGAS, spol. s r.o., nebude voči Mestu Komárno uplatňovať žiadne ďalšie požiadavky a nároky,

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

   v zmysle tohto uznesenia začať jednanie so spoločníkom a postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: