Číslo hlasovania: 1469
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná na zmenu uznesenia č.1135/2005 zo dňa 8. septembra 2005 k Finančnej podpore pre obnovu obce Lupeni – Farkaslaka Rumunsko


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   zmenu uznesenia č.1135/2005 zo dňa 8. septembra 2005 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 100.000,- Sk (jednostotisíc korún slovenských) pre obec Lupeni – Farkaslaka v Rumunsku v rámci medzinárodnej pomoci pre obnovu povodňou postihnutých obcí v Rumunsku z rezervného fondu mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 31.12.2005”

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: