Číslo hlasovania: 1470
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná Komárňanské listy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. zámer vydávať Komárňanské listy v ďalšom období,
  2. poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku vo výške 200.000,- Sk pre Media Comaromiensis, n.f. z rezervného fondu Mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30. novembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali: