Číslo hlasovania: 1471
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj nebytového priestoru so s.č. 249 na parc.č. 533/1 a pozemku parc.č. 533/1 o výmere 81 m2, zastavaná plocha, v celosti, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno a spoluvlastníckeho podielu 81/308 k celku na pozemku parc.č. 533/6 o výmere 201 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV 8431 v k.ú. Komárno, pre O. Š. za dvojnásobok ceny znaleckého posudku Ing. Ladislava Ferencza č. 50/2005 zo dňa 12.05.2005 t.j. za 800 000,- Sk za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: