Číslo hlasovania: 1474
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k správe Fin. kom.– časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku s vecným bremenom,podľa VZN č. 4/1998 o podm. prevodu vlast. práva k pozemkom vo vlast. mesta KN s obmedz. prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení nesk.predp.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 15 m2, z p.č. 7370, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Ľ. G. a manželku G. L. s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza verejná kanalizácia za cenu podľa § 4 VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov vo výške 150,- Sk/m2, upresnenej geometrickým plánom, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.
  4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: