Číslo hlasovania: 1475
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkprávna k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1148/213457 k celku na pozemku p.č. 411/2 o výmere 11,48 m2 zastavaná plocha, vedeného na LV 8508 v k.ú. Komárno, prislúchajúceho k obchodným priestorom v budove mestskej tržnice, pre E. V., za cenu BDÚ t.j. 1 647,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: