Číslo hlasovania: 1477
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 ako p.č. 11407 o výmere 402 m2, zastavaná plocha, a p.č. 11408 o výmere 403 m2, záhrada, v k.ú. Komárno, pre T. Z. a manželku Ž. Z. za cenu 90,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: