Číslo hlasovania: 1478
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 941/2005 zo dňa 21. apríla 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 941/2005 zo dňa 21. apríla 2005 v bode A/ uznesenia nasledovne:

„A/ schvaľuje

odpredaj pozemkov, novovytvorenej p.č. 3990/22 o výmere cca 234 m2, ostatná plocha, a novovytvorenej p.č. 3990/23 o výmere cca 135 m2, zastavaná plocha, vytvorených podľa návrhu geometrického plánu č. 33938458 – 80/2005 z parcely č. 3990/7 o výmere 209 m2, ostatná plocha, z p. č. 3990/8 o výmere 395 m2, ostatná plocha a z p.č. 3990/9 o výmere 352 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre J. Sz. za cenu podľa BDÚ t.j. 853,- Sk/m2, upresnenej schváleným geometrickým plánom, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ “

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:
 Attila Farkas

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: