Číslo hlasovania: 1479
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 942/2005 zo dňa 21. apríla 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 942/2005 zo dňa 21. apríla 2005 v bode A/ uznesenia nasledovne:

„A/“ schvažuje

   odpredaj pozemku, novovytvorenej p.č. 3990/9 o výmere cca 44 m2, ostatná plocha, vytvorený v zmysle návrhu geometrického č. 33938458 – 80/2005 z p.č. 3990/9 o výmere 352 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre L. K. a manželku E. K., za cenu podža BDÚ t.j. 853,- Sk/m2 upresnenej schváleným geometrickým plánom za nasledovných podmienok:

 1. geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
 2. viazanos návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
 3. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnutežností platí kupujúci,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpeči zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,

  Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 2. zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

  Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
  Zodpovedný: prednosta MsÚ “

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: