Číslo hlasovania: 1480
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok, vedený na LV 934 v k.ú. Nová Strហako p.č. 1733/1 o výmere 8387 m2 , ostatná plocha, pre SENGA s.r.o., IČO 35936614, so sídlom Lipová 782/36, 946 14 Zemianska Olča, na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou za 200.000,- Sk/rok pre účely prevádzkovania autoškoly za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: