Číslo hlasovania: 1481
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj spoluvlastníckeho podielu 2/16 k celku na pozemku, vedeného na LV 9703 v k.ú. Komárno ako p.č. 1168/17 o výmere 397 m2, zastavaná plocha, pre A. F. a manželku D. F., za štvornásobok ceny podľa BDÚ t.j. 4 620,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: