Číslo hlasovania: 1482
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku s vecným bremenom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 836/1 o výmere 181 m2 , záhrada, pre J. M., s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete za trojnásobok ceny podľa BDÚ 4 941,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
PaedDr. István Bende Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: