Číslo hlasovania: 1484
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 220 m2 z p.č. 7051/321, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre V. V. a manželku E. V., za cenu podľa BDÚ t.j. 706,- Sk/m2, upresnenej geometrickým plánom za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,

    Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

    Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: