Číslo hlasovania: 1486
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkprávna k návrhu na odpredaj pozemku s vecným bremenom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 260 m2 z p.č. 7051/321, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete za cenu podľa BDÚ t.j. za 706,- Sk/m2, pre I. Sz. upresnenej geometrickým plánom za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v potrebnom množstve v zmysle uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.
  4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: