Číslo hlasovania: 1487
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkprávna k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 35 m2 z p.č. 5940/2, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ t.j. za 814,- Sk/m2 pre B. Sch., upresneného geometrickým plánom za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v potrebnom množstve v zmysle uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.
  4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: