Číslo hlasovania: 1488
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nebytového priestoru s pozemkom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj nebytového priestoru v obytnom dome so s.č. 1076 na p.č. 2025/1 v celosti, spoluvlastníckeho podielu 2250/51053 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 2250/51053 k celku na pozemku p.č. 2025/1 o výmere 814 m2, zastavaná plocha, a p.č. 2025/2 o výmere 538 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 9289 v k.ú. Komárno, pre P. P. za cenu podľa znaleckého posudku T. Sz., č. 161/2004 zo dňa 27.04.2004 t.j. 102 380,- Sk, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: