Číslo hlasovania: 1489
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

   kupujúci J. H. a manželka H. H., mali v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 60/A/6 zo dňa 08.06.1995 pripravenú kúpnu zmluvu na odkúpenie pozemkov p.č.6503 o výmere 251 m2, zastavaná plocha, a p.č. 6504 o výmere 326 m2, záhrada, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno. Na základe pripravenej kúpnej zmluvy zo dňa 11.10.1996 kupujúci, vzhľadom na ich nepriaznivú sociálnu situáciu, zaplatili len časť kúpnej ceny vo výške 20 000,- Sk dňa 25.02.1996 a zvyšok kúpnej ceny vo výške 10.235,- Sk zaplatili až dňa 03.08.2005.

B) schvaľuje

   odpredaj pozemkov, vedených na LV č. 6434, ako p.č.6503 o výmere 251 m2, zastavaná plocha, a p.č. 6504 o výmere 326 m2 , záhrada, za cenu 30 235,- Sk pre J. H. a manželku H. H. za nasledovných podmienok :

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: