Číslo hlasovania: 1495
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku s predkupným právom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   1. odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 6118/6 o výmere 20 m2, ostatná plocha pre E. Č. a manželku A. Č., za dvojnásobok ceny podľa BDÚ t.j. 1 572,- Sk/m2, s predkupným právom pre Mesto Komárno za rovnakú kúpnu cenu, t.j. 1 572,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

    Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  2. zabezpečiť v prípade neodkúpenia v zmysle bod A/1 uznesenia, vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

    Termín: 30 dní od uplynutia lehoty v zmysle bodu B/1 uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: