Číslo hlasovania: 1497
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku s predkupným právom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. odpredaj pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 6118/4 o výmere 20 m2, ostatná plocha pre K. B. za dvojnásobok ceny podľa BDÚ t.j. 1 572,- Sk/m2 s predkupným právom pre Mesto Komárno, za tú istú cenu t.j. 1 572,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:
 2. v prípade neodkúpenia pozemku v zmysle bod A/1 uznesenia vyhlásenie verejnej súťaže, v zmysle VZN mesta Komárno č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, s vyvolávacou cenou podľa BDÚ t.j. 786,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 2. zabezpečiť v prípade neodkúpenia v zmysle bod A/1 uznesenia vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

  Termín: 30 dní od uplynutia lehoty v zmysle bodu B/1 uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: