Číslo hlasovania: 1498
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na vyjadrenie Mesta Komárno k notárskemu osvedčeniu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   vydanie súhlasu Mesta Komárno k notárskemu osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 bodu 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov k p.č. 3198/5 o výmere 383 m2, záhrada, v k.ú. Komárno, pre V. K., v zastúpení JUDr. Marianou Zavadskou, advokátkou.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. István Bende Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: