Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Rozšíreniu podnikatežskej činnosti MPCR


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

udežuje súhlas pre MPCR Komárno

k vykonávaniu vykurovania a dodávky TÚV v lokalitách Ul. Vnútorná okružná, Ul. Letná a Ul. Hradná v Komárne.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
 Mihály Mácza  Attila Farkas Ing. Vojtech Szabó JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hutter PhDr. János Kovács Ing. László Győrfy
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl  Anton Andrássy RNDr. Géza Nagy
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Lajos Szép MUDr. Tibor Baštrnák PaedDr. Štefan Bende
Ing. Peter Békési  Mária Hajabácsová MVDr. Alexander Galgóczy JUDr. Éva Hortai
PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Peter Tóth  Peter Hamran Ing. Štefan Zámbó
 Mária Vörösová

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: