Číslo hlasovania: 1501
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme na časť pozemku o výmere 19,8 m2 z p.č. 1899, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú Komárno, pre F. V. – IRON, nakoľko sa jedná o zaberanie verejného priestranstva.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
PaedDr. István Bende Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: