Číslo hlasovania: 1502
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove Dôstojníckeho pavilónu so s.č. 142 na p.č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, na prízemí južného krídla s podlahovou plochou 85,4 m2, s K. V. na určitý čas od 01.novembra 2005 do 31. júla 2014 s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 750,- Sk/m2/rok na rozšírenie ortopedickej a osteologickej ambulancie, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: