Číslo hlasovania: 1503
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Fin. kom. – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku podľa VZN č. 4/1998 o podm. prevodu vlast. práva k pozemkom vo vlast. mesta Komárno s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení neskorších predpisov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 6581 o výmere 319 m2, zastavaná plocha, pre Z. L., za cenu podľa § 2 VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov vo výške 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Békési

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: