Číslo hlasovania: 1504
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 859/2005 zo dňa 10. marca 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 859/2005 zo dňa 10. marca 2005 v časti B/ nasledovne:

„B“ schvažuje

  1. odpredaj domu so s.č. 2491 na p.č. 3209, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno v zmysle bodu A/ uznesenia Mestského zastupitežstva č. 859/2005 zo dňa 10. marca 2005 pre V. N. a manželku C. N. s tým, že kupujúci zabezpečia zameranie domu geometrickým plánom,
  2. uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 3209 o výmere 403 m2, zastavaná plocha, p.č. 3210 o výmere 486 m2, záhrada za nájomné vo výške 5,-Sk/m2/rok pre V. N. na dobu neurčitú, výmera p.č. 3209 bude upresnená geometrickým plánom“,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpeči zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej a nájomnej zmluvy
  4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: