Číslo hlasovania: 1505
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na vypracovanie dodatku k zmluve o nájme


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej dňa 13.02.2003 pod číslom 96/2003-MPO, predmetom ktorej je nájom nehnuteľností v k.ú. Komárno, vedených na LV 6434 ako areál Strediska kanoistiky, a predĺženie doby nájmu do 31.12.2020, nakoľko žiadateľ KAJAK & KANOE KLUB Komárno, IČO: 00609153 so sídlom Župná 18, 945 01 Komárno, sa uchádza o finančné prostriedky v rámci projektu INTERREG Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina „Rozvoj vodársko-veslárskych základní na vodnej trase Bratislava-Budapešt - rekonštrukcia strediska kanoistiky v Komárne“ vo výške 8,5 mil. Sk, vlastné zdroje vo výške 450 000,- Sk, k čomu je potrebný dlhodobý prenájom.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie dodatku k zmluve o nájme nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: