Číslo hlasovania: 1506
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nebytového priestoru s pozemkom s predkupným a záložným právom Mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj nebytového priestoru so s.č. 4063 na p.č. 2459 a pozemku p.č. 2459 o výmere 596 m2, zastavaná plocha vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Cirkevnú materskú školu, základnú školu a gymnázium Mariánum s VJM, so sídlom Ulica biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, za cenu 2.300.000,- Sk, so splatnosťou v rovnakých ročných splátkach na 10 rokov vo výške 230.000,- Sk ročne, so záložným právom Mesta Komárno na dobu do zaplatenia kúpnej ceny a predkupným právom Mesta Komárno za rovnakú cenu t.j. 2.300.000,- Sk na dobu 25 rokov, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o predkupnom práve a záložnom práve v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: