Číslo hlasovania: 1507
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 857/2005 zo dňa 10. marca 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 857/2005 zo dňa 10. marca 2005 nasledovne:

„A/ schvaľuje

   zámenu pozemkov medzi Mestom Komárno a F. B. a manželkou K. B., Z. N. a manželkou D. N., každý v podiele 1/2 k celku, v zmysle geometrického plánu č. 36531171 – 76/2004 zo dňa 02.09.2005, s finančným vysporiadaním, zaplatením rozdielu ceny zamieňaných pozemkov vo výške 450,- Sk, nasledovne:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie potrebného množstva geometrického plánu v zmysle uznesenia.
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zámennej zmluvy.
  4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ“

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: