Číslo hlasovania: 1508
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Fin. kom. – časť majetkoprávna k návrhu na vyhl. ver. súťaže na odpredaj nehnut. v zmysle VZN Mesta KN č. 5/1999 o pravidlách ver. súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlast. nehnuteľného a hnuteľného maj. Mesta KN v znení nesk. predp.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta za účelom výstavby rodinných domov v k. ú. Nová Stráž s vyvolávacou cenou 550,- Sk/m2 tj :
 2. p. č. 1703/18 o výmere 786 m2 s vyvolávacou cenou 432 300,- Sk p. č. 1703/19 o výmere 789 m2 s vyvolávacou cenou 433 950,- Sk p. č. 1703/20 o výmere 881 m2 s vyvolávacou cenou 484 550,- Sk p. č. 1703/21 o výmere 1048 m2 s vyvolávacou cenou 576 400,- Sk p. č. 1703/22 o výmere 1132 m2 s vyvolávacou cenou 622 600,- Sk p. č. 1703/28 o výmere 958 m2 s vyvolávacou cenou 526 900,- Sk p. č. 1703/29 o výmere 931 m2 s vyvolávacou cenou 512 050,- Sk p. č. 1703/30 o výmere 903 m2 s vyvolávacou cenou 496 650,- Sk p. č. 1703/31 o výmere 876 m2 s vyvolávacou cenou 481 800,- Sk p. č. 1703/32 o výmere 846 m2 s vyvolávacou cenou 465 300,-.Sk p. č. 1703/33 o výmere 847 m2 s vyvolávacou cenou 465 850,- Sk p. č. 1703/34 o výmere 876 m2 s vyvolávacou cenou 481 800,- Sk p. č. 1703/35 o výmere 903 m2 s vyvolávacou cenou 496 650,- Sk p. č. 1703/36 o výmere 931 m2 s vyvolávacou cenou 512 050,- Sk p. č. 1703/37 o výmere 958 m2 s vyvolávacou cenou 526 900,- Sk p. č. 1703/50 o výmere 873 m2 s vyvolávacou cenou 480 150,- Sk p. č. 1703/51 o výmere 927 m2 s vyvolávacou cenou 509 850,- Sk p. č. 1703/52 o výmere 981 m2 s vyvolávacou cenou 539 550,- Sk p. č. 1703/53 o výmere 1035 m2 s vyvolávacou cenou 569 250,- Sk p. č. 1703/54 o výmere 1105 m2 s vyvolávacou cenou 607 750,- Sk p. č. 1703/55 o výmere 1053 m2 s vyvolávacou cenou 579 150,- Sk p. č. 1703/56 o výmere 1035 m2 s vyvolávacou cenou 569 250,- Sk p. č. 1703/57 o výmere 1098 m2 s vyvolávacou cenou 603 900,- Sk p. č. 1703/58 o výmere 1099 m2 s vyvolávacou cenou 604 450,- Sk p. č. 1703/59 o výmere 1169 m2 s vyvolávacou cenou 642 950,- Sk p. č. 1703/60 o výmere 1140 m2 s vyvolávacou cenou 627 000,- Sk p. č. 1703/61 o výmere 1069 m2 s vyvolávacou cenou 587 950,- Sk
 3. Osobitné podmienky zástavby :
  1. Na pozemkoch p. č. 1703/18 – 1703/22
  2.    Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 m do max. 8,5 m od ±0,000 s vysunutím garáže na hranicu pozemku smerom ku komunikácii a umiestnením rodinných domov 3 m od hranice čelnej strany pozemku, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5 m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %,

  3. Na pozemkoch p. č. 1703/28 – 1703/32 a p. č. 1703/33 – 1703/37
  4.    Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 do max. 8,5 m od ±0,000 s umiestnením garáže 6 m od hranice čelnej strany pozemku aj s rodinným domom, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %,

  5. Na pozemkoch p. č. 1703/50 – 1703/54
  6.    Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 m do max. 8,5 m od ±0,000 s vysunutím garáže na hranicu pozemku smerom ku komunikácii a umiestnením rodinných domov 6 m od hranice čelnej strany pozemku, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5 m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %,

  7. Na pozemkoch p.č. 1703/55 – 1703/61

      Samostatne stojace dvojpodlažné rodinné domy s plochou strechou s vysunutím garáže po uličnú čiaru, ktorá je 6 m od hranice pozemku. Výšková úroveň plochej strechy je max. 8,5 m, výšková úroveň objektov rodinných domov ±0.000 musí byť min. 0,3 m max. 0,6 m nad terénom. Stavebná čiara medzi susediacimi objektmi 7 – 11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %.

 4. Spoločné podmienky zástavby:
  1. Rešpektovať ochranné pásmo hrádze stanovené Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. – Odštepným závodom vnútorných vôd Komárno.
  2. Zabezpečiť výnimku z ochranného pásma lesného pôdneho fondu u Lesov Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica – Odštepný závod Palárikovo v prípade , že stavba rodinného domu bude realizovaná v ochrannom pásme tj. 50 m od okraja lesného pozemku.
 5. Podmienky realizácie technickej vybavenosti:
 6.    Realizácia technickej vybavenosti k individuálnej bytovej výstavbe v roku 2006 je podmienená získaním dotácie od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

     K žiadosti o dotáciu, ktorú podá Mesto Komárno, je nutné priložiť právoplatné stavebné povolenia alebo podané žiadosti o vydanie stavebného povolenia na jednotlivé rodinné domy v počte viac ako 50% stavebníkov, najneskoršie do 17.02.2006.

 7. Všeobecné podmienky
 8.    Verejná súťaž sa uskutoční vo dvoch kolách nasledovne:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: