Číslo hlasovania: 1509
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere cca 800 m2 z p.č. 988/1, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s A. S. a s M. K., na dobu 15 rokov s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 110,- Sk/m2/rok, za účelom výstavby krytej tenisovej haly, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: