Číslo hlasovania: 1510
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere cca 17 m2 z p.č. 5178/1, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s Š. Sz. a manželkou I. J. na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 15,- Sk/m2/deň, pre účely prevádzkovania predajného stánku, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: