Číslo hlasovania: 1512
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere cca 1100 m2 z p.č. 1231/1, ostatná plocha vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno s T. Sz. a manželkou R. Sz. na dobu neurčitú so šesťmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 5,- Sk/m2/rok, pre účely umožnenia prístupu a kultivovania okolia rodinného domu, s možnosťou oplotenia drôtovým pletivom bez pevného základu, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: