Číslo hlasovania: 1514
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k zámeru na odpredaj časti pozemku parc. č. 1710/65, k.ú. Nová Stráž pod novobudovanou trafostanicou TS 630 kVA na stavbe “Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Komárno, mestská časť Nová Stráž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zámer odpredať časť pozemku, vedeného na LV 934 ako parc.č. 1710/65 k.ú. Nová Stráž, o výmere cca 15,00 m2, pod novobudovanou trafostanicou TS 630 kVA, vybudovanou ako súčasť technickej vybavenosti k IBV Nová Stráž, pre Západoslovenskú energetiku, a.s. Bratislava, IČO : 35 823 551, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za cenu stanovenú znaleckým posudkom,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zaslať Západoslovenskej energetike, a.s. Bratislava, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, oznámenie o prijatí uznesenia,
  2. Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. po realizácii stavby zabezpečiť geometrický plán, znalecký posudok a predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie odpredaja pozemku v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: