Číslo hlasovania: 1515
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie dodatku k zmluve o výpožičke pozemku a predĺženie doby výpožičky na 25 rokov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie dodatku k zmluve o výpožičke nehnuteľností v areáli Komárňanskej pevnosti, bývalej veliteľskej budovy so súp. č. 3704 na p.č. 1818/12 a pozemku p.č. 1818/12 o výmere 4 800 m2, p.č. 1818/13 o výmere 198 m2 , zastavaná plocha a p.č. 1818/14 o výmere 2 859 m2, zastavaná plocha vedených, na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s tým, že predmet zmluvy vypožičiavateľ bude užívať pre zabezpečenie vyučovacieho procesu univerzity a pre procesy tým súvisiace s Univerzitou J. Selyeho, IČO: 37 961 632, so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno, na dobu 25 rokov za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku k zmluve o výpožičke podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: