Číslo hlasovania: 1516
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie dodatku k zmluve o výpožičke nehnuteľností a predĺženie doby výpožičky na 25 rokov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie dodatku k zmluve č. 2357/OSM/2004 zo dňa 31. januára 2005 o výpožičke nehnuteľnosti v areáli Komárňanskej pevnosti, časť pozemku o výmere cca 6 000 m2, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 1818/1, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, na zabezpečenie terénnych úprav okolia budov na p.č. 1818/28, 1818/27, 1818/33 za účelom vytvorenia nádvoria vhodného pre študentov a zamestnancov Univerzity J. Selyeho s Univerzitou J. Selyeho, IČO: 37 961 632, so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno, na dobu 25 rokov za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku k zmluve o výpožičke podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: