Číslo hlasovania: 1517
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie dodatku k zmluve o výpožičke budov a predĺženie doby výpožičky na 25 rokov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie dodatku k zmluve o výpožičke budovy bývalej jedálne so súpisným číslom 3698 na p.č. 1818/28, budovy bývalej administratívnej budovy so súpisným číslom 3759 na p.č. 1818/33, budovy bývalej telocvične so súpisným číslom 3695 na p.č. 1818/27 v k.ú. Komárno s Univerzitou J. Selyeho, so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno, IČO: 37 961 632, na dobu 25 rokov za účelom ich využívania študentmi a zamestnancami univerzity za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku k zmluve o výpožičke podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: