Číslo hlasovania: 1518
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Informatívnej správe o právnych úkonoch v majetkových veciach, o ktorých rozhodol primátor mesta podža § 3 ods. 3 písm. a) a b) VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno v znení neskorších predpisov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Informatívnu správu o právnych úkonoch v majetkových veciach, o ktorých rozhodol primátor mesta podža § 3 ods.3 písm. a) a b) VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno v znení neskorších predpisov.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: