Číslo hlasovania: 1519
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k petícii skupiny obyvateľov mesta Komárno na zrušenie obojsmernej premávky na Svätoondrejskej ulici


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   petíciu skupiny obyvateľov mesta Komárno na zrušenie obojsmernej premávky na Svätondrejskej ulicu v Komárne

B) konštatuje, že

   z uvedených dôvodov nie je v súčasnosti aktuálne prehodnotenie terajšieho stavu premávky na Svätoondrejskej ulici. Mesto Komárno po spracovaní analýzy statickej dopravy mesta Komárno sa bude zaoberať s riešením premávky na Svätoondrejskej ulici.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: