Číslo hlasovania: 1520
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k petícii obyvateľov obytného domu na Pávej ulice 29 v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   petíciu obyvateľov obytného domu na Pávej ulici v Komárne na zrušenie vyhlásenej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na p.č. 2940 na výstavbu radových garáží

B) konštatuje, že

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. István Bende Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: