Číslo hlasovania: 1521
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k petícii na zrušenie predaja pozemku p.č. 2381/2 v k.ú. Komárno na výstavbu hromadnej garáže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   petíciu na zrušenie predaja pozemku p.č. 2381/2 v k.ú. Komárne na výstavbu hromadnej garáže,

B) zrušuje

uznesenia č.:

   1086/A/4/2005, ktorým boli schválené podmienky vyhlásenie verejnej súťaže na predaj pozemku účelom výstavby dvojpodlažnej hromadnej garáže, čiastočne zapustenej do terénu p.č. 2381/2 o výmere 1080 m2, ostatná plocha v lokalite Svätojánskej ulice – pre nezáujem.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. István Bende Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: