Číslo hlasovania: 1522
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe o návrhu spolufinancovania projektu Force – Cesta pevností v strednej Európe – v rámci „kultúra 2000“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. partnerskú spoluúčasť mesta Komárno v projekte neziskovej organizácie Monostri Erőd Kht. „KULTÚRA 2000“ pod názvom: Cesta pevností v Strednej Európe.
  2. finančnú čiastku spoluúčasti mesta Komárno v projekte neziskovej organizácie Monostri Erőd Kht. „KULTÚRA 2000“ pod názvom: Cesta pevností v Strednej Európe vo výške: 10.000,- EUR.
  3. dvoch odborníkov, ktorí sa počas trvania projektu zúčastnia na jeho realizovaní:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť finančnú čiastku 10.000,- EUR v rozpočte mesta Komárna na rok 2007 na spoluúčasť v projekte neziskovej organizácie Monostri Erőd Kht. „KULTÚRA 2000“ pod názvom: Cesta pevností v Strednej Európe.

Termín: 31.12.2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Zoltán Varga

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: